september 9, 2018

Privacyverklaring

Percept Services, gevestigd aan Ericssonstraat 2, 5121 ML in Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mark van Oers is de Functionaris Gegevensbescherming van Percept Services. Hij is te bereiken via mark@percept.services of 06 – 57 31 66 63.

Verwerking persoonsgegevens

Percept Services verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • adres, postcode en plaats;
  • telefoonnummer.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mark@percept.services, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Perceptron ICT advies verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om een overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Hiervoor hebben we vooraf je toestemming ontvangen.

Het kan ook zijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Percept Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

Percept Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Percept Services gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Percept Services en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mark@percept.services.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Percept Services wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Percept Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mark@percept.services. Percept Services heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall;
  • versleuteling van (mobiele) datadragers waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  • meervoudige authenticatie voor toegang tot alle systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  • voorwaardelijke toegang voor beheerde apparaten en apps tot bepaalde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  • het versturen van persoonsgegevens via een versleutelde internetverbinding tussen computers/systemen;
  • e-mailauthenticatie om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
error: